کمیته اجرایی

احمد حاکمی‌فر: رئیس کمیته اجرایی

مهندس مهدی هدایت‌فر: رئیس کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات

زهرا کریمی: رئیس کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی

محمدرضا نعیمی: رئیس کارگروه مالی و پشتیبانی

مهدی منتهایی: جانشین رئیس کمیته اجرایی