شورای سیاستگذاری

احمد رحمانیان: رئیس شورای سیاستگذاری

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور

 

رضا باقریان: دبیر شورای سیاستگذاری

رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور

 

علی هادی: عضو شورای سیاستگذاری 

معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور

 

مهدی بهادر: عضو شورای سیاستگذاری

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین المللی سازمان بازرسی کل کشور

 

فرید ضرغامی: عضو شورای سیاستگذاری