دبیر همایش: احمد رحمانیان

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور