رئیس همایش: دکتر ذبیح الله خدائیان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور