مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1401/09/12 تمدید شد.
10 آذر 1401
با توجه به درخواست های مکرر نویسندگان مقالات و تصمیم شورای سیاستگذاری همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» زمان ارسال مقالات تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 1401/09/12 «برای آخرین بار» تمدید شد.