جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش «ارتقای شفافیت ونقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» هر هفته برگزار می گردد.
02 آذر 1401
جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش «ارتقای شفافیت ونقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» هر هفته برگزار می گردد.

جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش «ارتقای شفافیت ونقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» هر هفته برگزار می گردد.