• حساس نمودن جامعه علمی کشور به مسئله شفافیت و مطالبه‌گری آن باهدف فسادستیزی
  • ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی
  • گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای شش‌گانه همایش
  • شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف­‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت به‌منظور مقابله با فساد
  • شناسایی محققان و اندیشمندان حوزه شفافیت به‌منظور جلب همکاری و مشارکت ایشان درجهت شفاف­‌سازی و فسادستیزی
  • اعلان عزم و اراده سازمان بازرسی کل کشور در ارتقای شفافیت معطوف به مبارزه با فساد