همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

در آذرماه هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد ازسوی سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت به‌منظور مقابله با فساد برگزار خواهد شد.

 همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد، با تدوین محورهایی هدفمند و فاصله گرفتن از طرح مباحث صرفاً تئوری، مجامع علمی و دانشگاهی سراسر کشور را به یک چالش علمی با رویکرد حل مسئله فرامی‌خواند که امید است ماحصل آن ایده‌ها و طرح‌های علمی و کاربردی برای سازمان بازرسی کل کشور در میدان اجرا و مطالبه‌گری شفافیت باشد.

محورهای همایش

 • مبانی علمی شفافیت در سلامت اداری و مبارزه با فساد (چیستی، تعاریف، حدود، نظریه‌ها)
 • شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه‌های اسلامی
 • پیاده‌سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی
 • راهکارهای ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت‌خواهی در کشور
 • سازمان بازرسی کل کشور و مطالبه‌گری شفافیت (تکالیف قانونی، ضمانت اجراها)
 • تجربه کشورهای موفق در زمینه پیاده‌سازی شفافیت
 • نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت
 • سازوکارهای بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد در ارتقای شفافیت
 • سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در شفاف‌سازی فعل و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی
 • نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
 • سازوکارهای بکارگیری نظارت الکترونیک در شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسهیل مطالبه‌گری سازمان بازرسی کل کشور